Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
zde najdete veškeré důležité informace o možném vzniku nároku na reklamaci a jeho následném řešení.

Vaše práva kupujícího (spotřebitele) z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy,  zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží (rostlina) při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“) je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od prodávajícího a v záruční době (doložit doklad o nákupu).

Jako kupující-spotřebitel jste oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Záruční doba na sazenice v kontejnerech (květiny, zelenina) je dle zákona 219/2003 Sb. 3 týdny.

Prostokořenné sazenice lze reklamovat nejpozději do 30.6., avšak pouze z důvodu kvality rostliny. Záruka se vztahuje na to, že je rostlina v okamžiku dodání v pořádku a ne na ujmutí rostliny.

  • Prostokořenné stromky s korunkou a keře musí kupující po výsadbě zakrátit – minimálně o 1/2 původní délky, broskvoně pak v kosterních větvích na 3 – 5 oček. Špičáky postačí zakrátit o 1/3.
  • Kontejnerované rostliny není třeba zakracovat. Vyrovnává se tím poměr nadzemní a podzemní části.
  • Pokud nebudou prostokořenné stromky a keře po výsadbě zastřiženy výše popsaným způsobem, případnou reklamaci nelze řešit a bude zamítnuta.
  • Vždy je nutná zálivka bezprostředně po výsadbě, v případě sucha pak i nadále podle potřeby.
  • Kontejnerované stromky vysazované v olistěném stavu je pak dobré první 1 – 2 měsíce zavlažovat v případě sucha asi 1 – 2 x týdně, dokud dobře nezakoření.

U zboží, které podléhá časem zkáze (rostliny), v případě zjištění poškození či jiné vady pořiďte snímek sortimentu, na kterém je jasně patrné poškození či vada. Bude tak možné reklamaci posoudit i v případě, že v době podání reklamace již nebudete mít reklamované zboží fyzicky k dispozici nebo nelze zboží v dané době fyzicky doložit (reklamace v době vegetace).

Zboží, které reklamujete, nelikvidujte!

Z důvodů posouzení oprávněnosti reklamace je možno požadovat vrácení reklamovaného zboží nazpět. 

Má-li zboží vady, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé neodbornou a nepřiměřenou péčí, poškozením přírodními živly, zvířaty, chorobami nebo škůdci rostlin a vyšší mocí.

Vadu je spotřebitel povinen oznámit prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí, a to písemně (emailem) nebo osobně na prodejně.

Případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

Věříme, že budete s kvalitou zboží a  službami spokojeni a zachováte nám přízeň.

Zahradnictví Sasanka

Rakovník Ing. Zuzana Vrbová Dis. IČO: 04877527 DIČ: CZ8461181179